วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บอกข่าวบุญกุศล สร้างทางขึ้นภูผาขามและกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติบูชา


ภูผาขามสร้างทางขึ้นภูผาขามและกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติบูชาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างทางขึ้นภูผาขามและกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติบูชา

          ตามที่ คณะกรรมการโครงการ หมื่นดอกจำปา ชุมชนร่วมใจฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 07.00 น. ณ สำนักสงฆ์ถ้ำต่องแต่ง บ้านบุ่ง ต. ภูวง  อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร  โดยได้ดำเนินการตามวิธีการดำเนินการตามข้อ 1 2 3 และ 4 ตามที่ระบุในโครงการแล้วนั้น  ทางคณะกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า การดำเนินดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจะได้แจ้งให้ทราบถึงการติดตามประเมินผลในปีต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ(12 ส.ค.2557)
          อนุสนธิ สืบเนื่องจาก การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในก้าวต่อไป ตามวิธีการดำเนินการข้อที่ 4  ได้ก่อให้เกิดมีแนวความคิดริเริ่มที่จะร่วมมือกันสร้าง เส้นทางขึ้นภูเขา(พัฒนาเส้นทางที่มีการริเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วให้มีสภาพที่ดี) และ สร้างกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติบูชา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์เดิมและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย
          เป็นที่ทราบกันดีว่า  แต่เดิมนั้น ภูผาขามและภูผากูด เป็นสถานที่ซึ่งบูรพาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่คำภา เป็นต้น   ได้เล็งเห็นถึงความเหมาะสม(สัปปายะ) ได้จาริกธุดงค์มาอยู่พักเพื่อเจริญภาวนา  ทั้งยังมีเหล่าบรรดาศิษย์รุ่นหลังทั้งหลายได้เจริญรอยตามอีกเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งได้ก่อให้เกิดเป็น ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด ในเวลาต่อมา(กุฏิดั้งเดิมได้ทรุดโทรมและผุพังไปตามกาลเวลา)
          ปัจจุบันนี้ แม้ว่าสภาพแวดล้อมและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากตามยุคสมัย แต่ผู้คนในชุมชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็ยังคงตระหนักใน ความสำคัญ คุณค่า และเอกลักษณ์ดั้งเดิม อยู่เสมอมา  จึงมีความเห็นร่วมกันในเบื้องต้นว่า ควรจะพัฒนาพื้นที่ในส่วนที่เป็นอาณาบริเวณของ วัด สำนักสงฆ์ และชุมชน พร้อมทั้งช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าและปลูกป่าเพิ่มเติมให้อุดมสมบูรณ์ ตามความเหมาะสม โดยยังคงดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ดั้งเดิม
          ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น บริเวณป่าเขาในถิ่นนี้มีความโดดเด่นคือ มีภูเขาหินทรายที่สวยงาม มีลานหินกว้าง และผืนป่าที่อุดมด้วยสมุนไพรนานาชนิด  ชาวชุมชนมีความตระหนัก ในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี  โดยได้ร่วมมือกับทั้งทางภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสมอมา  ทั้งนี้ รวมไปถึง โครงการหมื่นดอกจำปาฯ ด้วย
สภาพพื้นที่ภูเขาแนวเขตถัดจากฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน  มีภูผาที่สำคัญ เช่น ภูผาขาม ภูผาเมย ภูผาเจ็ก ภูผาสร้อย ภูย่าแพะ ภูชะนะได ภูผานาทาม ภูโลง ภูปัง ภูจันทร์แดง ภูหลวง ภูสมุย เป็นต้น
          สำหรับในส่วนเขตของสงฆ์อันมีมาแต่เดิมบริเวณ ภูผาขามและภูผากูด นั้น กล่าวกันว่าเคยเป็นสถานที่วิเวกเหมาะสมกับการหลีกเร้นภาวนาอย่างยอดเยี่ยม  คำบอกเล่านี้เทียบเคียงได้กับบันทึกของ หลวงตาทองคำ  จารุวัณโณ วัดโพธิ์ชัยมะนาว ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้กล่าวถึงคำพูดของ หลวงปู่มั่น ในตอนหนึ่งว่า  .....ภายในภูพานทั้งหมด เป็นมงคลสถาน เหมาะแก่การเจริญสมณธรรม ภาวนาจิตสงบดี สามารถบรรลุมรรคผลได้ เพราะเป็นมงคลสถาน.....
ในระยะเวลาที่ผ่านมา  ชาวชุมชนพื้นเมืองคือ ชาวภูไท ได้ร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน ริเริ่มทำทางขึ้นภูผาขาม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร (ดังที่ปรากฏในภาพ)  จนบัดนี้ ก็ยังไม่อาจสำเร็จลุล่วงไปได้เนื่องจากขาดงบประมาณ  บนภูเขา มีกุฏิและเสนาสนะดั้งเดิมอยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังมิได้สร้างเสริมและจัดระเบียบสัดส่วนเพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติบูชาของนักบวชและญาติโยมอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นอาสาสมัครในคณะทำงานในครั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการโครงการ หมื่นดอกจำปา ชุมชนร่วมใจฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
8 เมษายน 2556
ตรวจสอบข้อมูลและร่วมบริจาค
ติดต่อโดยตรงได้ที่

พระอาจารย์ข่าย  อธิจิตโต โทร. 081 - 7886533
คุณรุณี  แสนสุข (มุก) ผู้ประสานงาน โทร. 086-049-3893

  หรือ โทร.แจ้งรายละเอียดที่ คุณเวชค์  สุริยะวงศ์ 087-230-0411 เลขานุการโครงการ
 
บอกข่าว

 (1).  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา จัดทำโรงทานงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่จาม  วัดป่าวิเวก
บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร อายุ 104 ปี  เกจิอาจารย์ดัง สายวิปัสนากรรมฐาน วันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. บริจาคได้โดยแสดงความจำนงต่อหัวหน้าสายว่าต้องการสมทบทุนฯ
(2). ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา ถวายภัตตาหารเช้า พระภิกษุสงฆ์ วัดภูวัง (ภูผากูด)ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร วันที่ 19 มกราคม 2557 เวลา 07.00 น.บริจาคได้โดยแสดงความจำนงต่อหัวหน้าสายว่าต้องการสมทบทุนฯ
(3). ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน สร้างถนนทางขึ้นวัดถ้ำต่องแต่ง(ภูผาขาม) หรือจะบริจาคเป็น(ตารางเมตรละ 300 บาท)ความ ยาว 1000 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร งบประมาณ 1,800,000 บาทและสร้างกุฎิพระสงฆ์  หลังละประมาณ 150,000 บาท จำนวน 5 หลัง และหลังละ 400,000 บาท 1 หลัง สำหรับกุฎิพระสงฆ์จะบริจาค เป็นไม้,อิฐ,หิน,ปูน,ทราย,ประตู,หน้าต่าง,เหล็ก ฯลฯ ก็ได้  วัดถ้ำต่องแต่งเป็นสำนักสงฆ์กำลังทำเรื่องขอเป็นวัด อยู่บนภูเขาสูงวิว ทิวทัศน์สวยงาม ติดกับหน้าผา ห่างจากพื้นราบประมาณ 1 กิโลเมตรเกจิอาจารย์ชื่อดังได้แวะเวียนมาปฎิบัติวิปัสสนาอยู่เนืองๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนมาก จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทุนตามกำลังศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป วัดถ้ำต่องแต่ง บ้านบุ่ง ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ถวายเงินวันที่ 19 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.

 

คณะกรรมการโครงการก่อสร้างทางขึ้นภูผาขามและกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติบูชา วัดถ้ำต่องแต่ง ภูผาขาม บ้านบุ่ง ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
                                       .............................

พระอาจารย์ข่าย  อธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำต่องแต่ง              ที่ปรึกษา
คุณเยาวลักษณ์    ทองดี                                                    ที่ปรึกษา
คุณเสาวลักษณ์  กาญจนคงคา รองประธานบริษัท ยูโรเบสท์ฯ  ที่ปรึกษา
คุณรัตน์  บัวเทศ  ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบางเขน        ที่ปรึกษา
คุณพรนภา ลำเลียงพล  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์        ที่ปรึกษา
คุณประยูร  จันปุ่ม  นายกเทศมนตรี                                    ที่ปรึกษา
คุณวิชัย  จูมแพง  ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่ง 080-764-0906        ฝ่ายกฎหมาย
คุณรุณี  แสนสุข  086-049-3893                     ประธานกรรมการ
คุณอรุณี  พงษ์พันธ์                                        รองประธานกรรมการ
คุณชุนคำ  จิตจักร                                           ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณกานดา สุวรรณนครินทร์                                         ,,
คุณปรานทิพย์  วิไลโรจน์กุลภา                                    ,,
คุณธรรมรัตน์  แสนสุข                                                  ,,
คุณจิดาภา  ปัททุม                                                       ,,
คุณวิไลวรรณ  โคสาสุ                                                  ,, 
คุณบัวริวัลย์   จันปุ่ม                                                     ,,
คุณอรุณี  พงษ์พันธ์   เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์     ผู้ตรวจสอบบัญชี/การเงิน
คุณชวลิต  เจติโคตร  ครูโรงเรียนบ้านบุ่ง 089-843-7707 ฝ่ายการเงินและบัญชี
คุณชัยยา  จันปุ่ม             ,,                                            ,,

                               ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการเบิกจ่าย

พระอาจารย์ข่าย  อธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำต่องแต่ง
คุณวิชัย  จูมแพง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่ง
คุณรุณี  แสนสุข  ประธานโครงการฯ
คุณจำนงค์  สุริยะวงค์  กำนัน ต.ภูวง
คุณบรรชี  สุพรรณโมก ผู้ใหญ่บ้านบุ่ง หมู่ 5

พระอาจารย์ข่าย  อธิจิตโต 081-788-6533             ฝ่ายตรวจสอบการก่อสร้าง
คุณประยูร    จันปุ่ม   080-762-6440                                    ,,
คุณปณิธาน  สุพรรณโมก  087-218-0995                              ,,    

คุณเวชค์      สุริยะวงศ์ 087-230-0411                   เลขานุการ/โครงการฯ
คุณบรรเทา   สุริยวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านบุ่ง             ฝ่ายประสานงาน
                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------
โปรดตรวจสอบข้อมูลต่างๆด้วยตัวของท่านเอง
------------------------------------------------------------------------------------------------------